head
หน้าแรก           l รู้จักมูลนิธิ         l งานของมูลนิธิ             l บอกเล่าเรื่องราว           l สื่อรณรงค์             l ENGLISH
f1
       

 

 

fb

 

 

  011

การจัดทำผังชุมชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการจัดการภัยพิบัต

การวางผังเมืองมีหลายระดับ ตั้งแต่ ผังชุมชน ผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองรวม ผังภาคจนถึงผังประเทศ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2550) โดยแต่ละผังจะมีรายละเอียดของการวางแผนที่ต่างกัน สำหรับผังชุมชน ซึ่งเรากำลังกล่าวถึง ถือเป็นผังในระดับเล็กที่สุด จะครอบคลุมพื้นที่ในระดับตำบลหรือหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับการจัดทำผังได้อย่างทั่วถึง ซึ่งผังชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับเป็นผังจังหวัด หรือผังภาคในอนาคตได้อีกด้วย

       
dem  

ป่ายาง : ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ

ป่ายาง เป็นรูปแบบการจัดการเชิงระบบนิเวศที่สะท้อนให้เห็นสังคมที่เกื้อกูลกันระหว่างคนและทรัพยากร อันนำมาสู่การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความยั่งยืนของวิถีชีวิตและความปลอดภัยของคนในชุมชน  แกนนำกลุ่มจึงพยายามที่จะทำแผนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ ในการหาแนวทางการจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของคนในชุมชน เครื่องมือต่างๆ และแผนสำหรับจัดการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัญหาและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

     

 

dem   a-001

ชุมชนชายฝั่งตำบลจองถนนกับการตั้งปรับตัว

พื้นที่ตำบลจองถนน ในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมามีลักษณะเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาเป็นชายฝั่งโล่ง ๆ เมื่อเกิดคลื่น ลม หรือมีพายุ จะได้รับความเสียหายอย่างหนัก ยกเว้นบริเวณที่มีต้นไม้จะช่วยเป็นแนวกันชน และกันการกัดเซาะตามแนวตลิ่งได้ นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาน้ำท่วมที่เกิดซ้ำซากและระยะเวลานานขึ้นได้ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ วิถีชีวิตและทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ ขณะเดียวกันปัญหาเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่

       
    a-002

การปรับตัวของชุมชนชายฝั่งบนฐานระบบนิเวศ : จากต้นน้ำถึงชายฝั่งทะเล

จากการดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาควบคู่กับการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเริ่มจากการศึกษาดูงานเรื่องการปลูกพืชร่วมยางพารา และการจัดทำฝายชะลอน้ำ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องเครือข่ายชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำถึงชายฝั่งทะเล ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพทางเลือกให้กับกลุ่มสตรีและสมาชิกในชุมชน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ...

     

 

   

หลักประกันทางอาชีพของชุมชนชายฝั่งฯ

ชาวบ้านในพื้นที่ของประมงบ้านจองถนน ส่วนใหญ่แล้วจะพบกับปัญหาของพื้นที่ คือ ปัญหาเรื่องของสัตว์น้ำลดลง ทรัพยากรในท้องทะเลลดลง  ชาวบ้านในพื้นที่ทราบดีว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่ทะเลสาบ เพิ่มมากยิ่งขึ้น  แต่เนื่องจากชาวบ้านมีลักษณะความเป็นอยู่ที่ส่วนใหญ่แล้ว หาเช้ากินค่ำ ในการออกหาปลาในแต่ละครั้ง แต่ก่อน ถ้าสามีออกไปหาปลาภรรยาที่อยู่ที่บ้านก็จะตั้งน้ำแกงรอได้เลย เพราะจะต้องได้ปลามาอย่างแน่นอน ซึ่งมีความแตกต่างกันกับสมัยนี้ ที่ต้องรอให้สามีกลับมาก่อนจึงจะได้ทราบว่า  “วันนี้จะทำกับข้าวอะไร”

       
       
 

 
loadpp
 
m-newl

54-2

 
book

disater

 
media
ex-drr
 
 
ad