head
หน้าแรก         l รู้จักมูลนิธิ         l งานของมูลนิธิ        l บอกเล่าเรื่องราว        l สื่อรณรงค์            ENGLISH

 

งานของมูลนิธิ

ชุมชนชายฝั่งในประเทศไทยตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความเปราะบางต่อผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น พายุโซนร้อน, พายุไซโคลน, น้ำท่วมและการกัดเซาะชายฝั่งมีความถี่ที่บ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและสร้างความเสียหายต่อการดำรงชีวิต การสูญเสียทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์ที่ซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันจากการเพิ่มความถี่และความรุนแรงภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ รวมถึงระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น สิ่งสำคัญที่เป็นปัจจัยที่เป็นบ่อเกิดให้ชุมชนชายฝั่งมีความเสี่ยงและเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนื่องจากชุมชนในบริเวณชายฝั่งเป็นชุมชนที่ดำรงชีวิตและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกติดอยู่กับทรัพยากรทะเลชายฝั่งโดยตรง และมักไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล

นอกจากนี้ ชุมชนท้องถิ่นยังขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการผลักดันทางนโยบายอย่างหวังผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทเรื่องการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   ในระดับนโยบาย ถึงแม้ว่าการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จะเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญในระดับต้นๆ ของยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ให้ในเรื่อง แต่การดำเนินการในระดับปฏิบัติงานของพื้นที่ยังมีข้อจำกัดเรื่องของประสบการณ์ในการบ่งชี้และการสนับสนุนในเรื่องทางเลือกในการปรับตัวโดยชุมชนที่สามารถปฏิบัติได้จริง มูลนิธิเพื่อการพัมนาที่ยั่งยืนจึงเน้นการทำงานกับชุมชนชายฝั่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนปรับตัวของชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดำเนินการผ่านโครงการ 2 โครงการ ทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้

โครงการเสริมศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากา


วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งที่จะพัฒนากลไกเพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถเล็งเห็นกิจกรรมหรือ ทางเลือกที่จะช่วยลดและรับมือภัยจากสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการกำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละกิจกรรมได้อย่างชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำข้อเสนอในการตั้งรับปรับตัวรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และนำข้อเสนอนั้นของบประมาณที่ต่อเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการ 3 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ซึ่งโครงการได้บูรณาการเรื่องความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้ากับนโยบายด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่มีอยู่แล้ว  รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และประสงการณ์ที่มีคุณค่าในเรื่องชุมชนชายฝั่งในประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นนี้มีผลต่อการลงทุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมความสามารถในการอยู่รอดและมีความยั่งยืน  บทเรียนและองค์ความรู้เรื่องการตั้งรับปรับตัวที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการจะได้รับการวิเคราะห์และเผยแพร่ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

   วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการตั้งรับปรับตัวของชุมชนชายฝั่งในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวงข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสถานการณ์สภาพอากาสรุนแรง
เพื่อบูรณาการเรื่องความเปราะบางและทางเลือกในการตั้งรับปรับตัวของชุมชนชายฝั่งต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนในพื้นที่ 2 จังหวัดเป้าหมาย
 

   พื้นที่ในการดำเนินการmap-t=ptl

โครงการนี้มีพื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัดู่ในภาคใต้
ทั้งฝั่งตะวันออกในจังหวัดพัทลุง และฝั่งตะวันตกในจังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง
ตำบลตะโหมด หมู่ที่ 4, 9, 12 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ตำบลนาปะขอ หมู่ที่ 4, 6, 5, 2 ตำบลนาปะขอ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ตำบลจองถนน หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

map-trang

 

จังหวัดตรัง
พื้นที่เป้าหมายคือ บ้านมดตะนอย บ้านเกาะมุกต์ และบ้านเกาะลิบง
ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเนินโครงการ

ผลลัพธ์ที่ ๑ เพิ่มขีดความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งที่มีความเปราะบาง
ผลลัพธ์ที่ ๒ ขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนชายฝั่งในการจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ที่ ๓ บูรณาการการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เข้าสู่แผนจังหวัดและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ที่ ๔ การจัดการความรู้จากโครงการ การเผยแพร่และบูรณาการแนวคิดสู่ การปฏิบัติ การติดตามกิจกรรม

 

 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนชายฝั่ง ในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทย

โครงการฯ มุ่งหวังเสริมสร้างศักยภาพของกลไกในระดับท้องถิ่นและภาคประชาชนให้มีความสามารถในการวางแผน สามารถตั้งรับปรับตัวต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานครั้งนี้ ใน 8 เมือง ที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งระหว่างเมืองโฮจิมินท์กับกรุงเทพมหานคร จึงมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ใน 3 ประเทศได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศไทย สำหรับประเทศไทย พื้นที่เป้าหมายอยู่ใน จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี

ในการดำเนินโครงการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับ IUCN ดำเนินการสร้างศักยภาพของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของพื้นที่เป้าหมายในประเทศไทย โดยมุ่งหวังว่า กลไกในระดับท้องถิ่นจะสามารถประเมินพื้นที่เปราะบาง ความเสี่ยงของชุมชนชายฝั่งที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและมีความสามารถที่จะกำหนดแผนงาน แนวทางและวิธีการทำงาน รวมทั้งการติดตามงานเพื่อให้บรรลุผลการตั้งรับปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยคำนึงว่ากิจกรรมที่ดำเนินการจะสามารถเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนชายฝั่งอื่นๆ ได้ต่อไป

   วัตถุประสงค์และแนวการดำเนินงาน

พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม กำหนดและดำเนินการร่วมกันระหว่างกลไกต่างๆ ในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมอย่างมีความหมายกับภาคประชาชน อีกทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ต่างๆ การดำเนินโครงการฯ จะขับเคลื่อนจากล่างขึ้นยน และบางครั้งจากบนลงสู่ในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักประกันว่าข้อมูลด้านนโยบายจะกระจายให้กลุ่มคนและกกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงและรับรู้ในทุกระดับ นอกจากนี้โครงการยังให้ความสำคัญต่อการทำงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้ โดยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน

   พื้นที่ในการดำเนินโครงการ

จังหวัดจันทรบุร
ดำเนินโครงการในตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
ดำเนินโครงการในตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
และตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

พื้นที่ในการดำเนินโครงการทั้งสองจังหวัด เป็นชุมชนประมงพื้นบ้าน ชายฝั่งส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยป่าชายเลนและชายหาด ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งกำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะชายฝั่ง ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง และผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ วิถีชีวิต และความมั่งคงของชุมชนประมงชายฝั่ง

 
loadpp
 
m-newl

54-2

 
book

disater

 
media
ex risk
 
fb
ad