1. การศึกษาชุมชน เรียนรู้พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างให้เกิดจิตสำนึกของพลเมือง ตระหนักรู้ถึงสิทธิและเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เป็นธรรม นำสู่การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/ชุมชนเป้าหมาย
  2. การทำงานร่วมกับพหุภาคีเพื่อสร้างรูปธรรมและจัดทำองค์ความรู้เชิงประจักษ์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนฐานระบบนิเวศ (Evidence based management and innovation based management)
  3. การทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเพศสภาพและกลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มคนชายขอบ สร้างความตระหนักและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาสังคมไทยบนฐานความเท่าเทียมและเสมอภาคของเพศที่แตกต่าง
  4. การทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนานโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
  5. การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ที่ได้ดำเนินการจัดทำสู่การสื่อสารสาธารณะ และทุกภาคีได้เข้าร่วมปรับปรุง นำสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายธารณะที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top