มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแลข้อมูลอื่นเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) พื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า มูลนิธิฯ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านในการร่วมกิจกรรมหรือติดต่อกับมูลนิธิฯ ในกรณีต่าง ๆ ซึ่งมูลนิธิฯ จะดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์ของท่านในร่วมกิจกรรมหรือติดต่อกับมูลนิธิฯ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) มุ่งใช้บังคับครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านภายใต้การควบคุมของ มูลนิธิฯ ทั้งภายในพื้นที่ของ มูลนิธิฯ การเข่ารวมกิจกรรม เว็บไซต์ ช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ ช่องทางสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนช่องทางอื่นๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ตามนโยบายนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ https://sdfthai.org โดยวันที่มีผลใช้บังคับของนโยบายฉบับจะมีวันที่กำกับการแก้ไขปรากฏอยู่  อย่างไรก็ดี มูลนิธิฯ ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่ของมูลนิธิฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ดำเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่มูลนิธิฯ

เว็บไซต์ sdfthai.org/ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ในกรณีที่ทานเข้าใช้งานเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.sdfthai.org มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบคุกกี้ (รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกัน)  ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการบนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ และเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการใช้คุกกี้ โปรดดู นโยบายคุกกี้ของสถาบันฯ

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บนเว็บไซต์ sdfthai.org/ อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ sdfthai.org/ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ sdfthai.org/ ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (sdfthai.org/)

Scroll to Top