โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นกรอบนโยบายและแผนที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ประเทศไทยมีนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในหลายระดับ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 สำหรับเป็นกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานภายในประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพบแผนในระดับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ฯลฯ

กระบวนการจัดทำนโยบายและแผนการปรับตัวของประเทศที่ผ่านมามีช่องว่าง และไม่เกิดประสิทธิภาพ อย่างเต็มที่ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างความตระหนัก และไม่เอื้อต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกระดับเชิงบูรณาการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงกลุ่มคนเปราะบาง สร้างนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล สร้างความเสมอภาคหญิงชาย และสร้างความเป็นธรรมในสังคม

วัตถุประสงค์

1.สร้างขีดความสามารถขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การปกครอง  ส่วนท้่องถิ่นในการประเมินศักยภาพและความเปราะบาง รวมทั้ง  พัฒนามาตรการการปรับตัวที่เหมาะสม
2.เสริมความเข้มแข็งองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมจัดทำแผนการปรับตัวของประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.การทำงานเชิงรุกจากภาคประชาชนที่ร่วมกับภาครัฐที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ขีดความสามารถของภาคประชาชน ในการดำเนินการและติดตามตรวจสอบงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภูมิอากาศของประเทศอันนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. องค์ความรู้และความตระหนักเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและมีตัวอย่างรูปธรรมของงานในพื้นที่

Scroll to Top