สรุปบทเรียน : ชีวิตคนปลายน้ำที่ “บ้านแหลม” กับการรุกรับปรับตัวท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

สรุปบทเรียน : โครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ชีวิตคนปลายน้ำที่ “บ้านแหลม” กับการรุกรับปรับตัวท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง


เรียบเรียงโดย เกศินี แกว่นเจริญ, รัชนีวรรณ วรรณชาติ
จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top