สรุปบทเรียน : ธรรมภิบาลและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สรุปบทเรียน : โครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธรรมภิบาลและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


เรียบเรียงโดย เกศินี แกว่นเจริญ, รัชนีวรรณ วรรณชาติ
จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top