สรุปบทเรียน : เกษตรกรรายย่อย “ลุ่มน้ำพุงตอนบน” ระบบการจัดการน้ำรับมือโลกร้อน

สรุปบทเรียน : โครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เกษตรกรรายย่อย “ลุ่มน้ำพุงตอนบน” ระบบการจัดการน้ำรับมือโลกร้อน


เรียบเรียงโดย เกศินี แกว่นเจริญ, รัชนีวรรณ วรรณชาติ
จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top