สรุปบทเรียน : อ่าวตราด ฐานนิเวศอันหลากหลาย ความท้าทายต่อการรุกรับปรับตัว

สรุปบทเรียน : โครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่าวตราด ฐานนิเวศอันหลากหลาย ความท้าทายต่อการรุกรับปรับตัว


เรียบเรียงโดย เกศินี แกว่นเจริญ, รัชนีวรรณ วรรณชาติ
จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top