รู้หรือไม่? ว่าชาวประมงไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ชายเท่านั้น และผู้หญิงต้องรับอะไรบ้าง?

ในการจัดการทรัพยากรประมง หากมีการจัดการโดยชุมชนเป็นหลัก จะทำให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้ โดยที่ต้องมีการมีส่วนร่วมของทั้งผู้ชายและผู้หญิง บนพื้นฐานของความหลากหลายและเท่าเทียมทางเพศ เพื่อให้การจัดการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

Scroll to Top