“วันสตรีสากล” 8 มีนาคม 2567 เราผู้หญิงประมง ขอเป็นส่วนสำคัญในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรประมง ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

“วันสตรีสากล” เราผู้หญิงประมง ขอเป็นส่วนสำคัญในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรประมง ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และเรียกร้องขอมีส่วนร่วมปรับปรุง (ร่าง) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. …. ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเป็นจริงของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงกลุ่มอื่น เราพร้อมร่วมรักษาทรัพยากรประมง ทรัพยากรทะเลและชายฝ้่งไปด้วยกันเพื่อลูก เพื่อหลาน และเพื่อประเทศไทย

Scroll to Top