สรุปบทเรียน : ชุมชนชายฝั่ง บ้านเกาะมุกด์ กับทางรอดท่ามกลางความแปรปรวนของอากาศ

สรุปบทเรียน : โครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ชุมชนชายฝั่ง บ้านเกาะมุกด์ กับทางรอดท่ามกลางความแปรปรวนของอากาศ


เรียบเรียงโดย เกศินี แกว่นเจริญ, รัชนีวรรณ วรรณชาติ
จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top