สรุปบทเรียน : แม่แจ่ม เกษตรบนพื้นที่สูงกับการปรับตัวท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

สรุปบทเรียน : โครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แม่แจ่ม เกษตรบนพื้นที่สูงกับการปรับตัวท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง


เรียบเรียงโดย เกศินี แกว่นเจริญ, รัชนีวรรณ วรรณชาติ
จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top