สรุปสาระสำคัญ : ร่าง พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

สรุปสาระสำคัญ : ร่าง พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

จัดทำโดย เครือข่ายประชาชนเพื่อความเป็นธรรมสภาพภูมิอากาศ

Scroll to Top