สรุปบทเรียน : เกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต ต้องปรับตัวท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

สรุปบทเรียน : โครงการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต ต้องปรับตัวท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง


เรียบเรียงโดย เกศินี แกว่นเจริญ, รัชนีวรรณ วรรณชาติ
จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

Scroll to Top