หมวดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

สรุปสาระสำคัญ : ร่าง พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

สรุปสาระสำคัญ : ร่าง พรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ […]