ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน กับ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นป่าชายเลนที่ได้ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่นี้มีกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้มีสิทธิในการบริหารจัดการป่าชายเลนโดยใช้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักการด้านวิชาการสมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายคือการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในป่าชายเลน และระบบนิเวศป่าชายเลนที่หลากหลาย ซึ่งจะทำหน้าที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปได้ดี

Scroll to Top