ผู้หญิง: เท่าเทียมอย่างเสมอภาค

ผู้หญิง: เท่าเทียมอย่างเสมอภาค จะนำเสนอแนวคิดความเสมอภาคระหว่างเพศ ความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกับกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มคนเปราะบาง และข้อเสนอที่จะทำให้นโยบาย แผน และโครงการของภาครัฐคำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมยกตัวอย่างกรณีผู้หญิงในชุมชนประมงพื้นบ้าน

คลิปนี้ทำการผลิตภายใต้ โครงการ สื่อเรียนรู้ “เท่าเทียมอย่างเสมอภาค: ผู้หญิงกับทรัพยากร”
ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Scroll to Top