ผู้หญิง (ประมงขนาดเล็ก) ทรัพยากร และตัวตนในสังคม

นำเสนอแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เชื่อมมาสู่กรณีผู้หญิงในภาคประมง และผู้หญิงในชนบทอื่นๆ ตลอดจนกลุ่มคนเปราะบาง ที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Scroll to Top