อ้างเป็นประชาธิปไตย แต่ออกกฎหมายประมงไม่เห็นหัวประชาชนตัวเล็ก ๆ

ชาวประมงพื้นบ้านบ้านยายม่อม อ.แหลมงอบ จ.ตราด ขอส่งเสียงไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่าง พรบ. ประมงฉบับใหม่นี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรในทะเล โดยเฉพาะในเขตทะเลชายฝั่ง ที่เป็นพื้นที่ทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้านและอาจจะทำลายวิถีดั้งเดิมของประมงพื้นบ้าน

เนื่องในวันสตรีสากล จึงใช้โอกาสนี้สื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่าง พรบ.ประมงฉบับใหม่นี้ ให้มองถึงผลกระกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรในทะเลและวิถีดั้งเดิมของชาวประมงพื้นบ้าน ในฐานะที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรที่จะให้ชาวประมงพื้นบ้านมีสิทธิ์มีเสียงและมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและกฎหมายด้วย ❗️

#วันสตรีสากล #ไม่เอากฎหมายประมงฉบับใหม่ #หยุดทำลายทรัพยากรทะเล #ประมงพื้นบ้านต้องมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ #ประมงพื้นบ้านจังหวัดตราด #คนคิดไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้คิด

Scroll to Top