สิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากร

การฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายชีวภาพ เป็นการแสดงตนและยืนหยัดในบทบาทของชุมชนชายฝั่งและชุมชนประมงพื้นบ้านภายใต้แนวคิด “สิทธิชุมชน” ที่ชุมชนต้องการเป็นกลไกหนึ่งในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และปกป้องทรัพยากรประมง ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะภาคีและหุ้นส่วนความร่วมมือของการพัฒนา การสร้างบ้านปลาเป็นที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ เป็นเพียงหนึ่งในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติการจริงของชุมชนหนึ่งในอ่าวตราด ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าหากทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันแล้วการจัดการทรัพยากรประมง ทรัพยากรทะเลและชายฝ้่งในอ่าวตราด หรือในประเทศไทย ก็สามารถฟื้นคืนกลับมาเป็นฐานแห่งชีวิตและวิถีแห่งการประมงได้อย่างยั่งยืน

Scroll to Top