ผู้หญิง ภาคประมง และการพัฒนาเท่าเทียมอย่างเสมอภาค

Photobook เล่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการสื่อเรียนรู้ “เท่าเทียมอย่างเสมอภาค: ผู้หญิงกับทรัพยากร”

ที่มาของภาพใน Photobook ดำเนินการภายใต้แนวคิดผลิตสือสะท้อนความเสมอภาคระหว่างเพศในประเด็น “เท่าเทียมอย่างเสมอภาค : ผู้หญิงทรัพยากร และตัวตนในสังคม” เชื่อมโยงกับความตั้งใจเสริมสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้เกี่ยวความเสมอภาคระหว่างเพศ การขจัดการกีดกันทางเพศ และการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นการบอกเล่าผ่านภาพถ่ายแทนการบรรยาย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างในภาคประมงขนาดเล็ก จึงขอนำเสนอผลงานภาพถ่ายผ่านใต้ชื่อว่า “ผู้หญิง ภาคประมง และการพัฒนา”

เมษายน 2565

Scroll to Top