กีฬาสีตำบลอ่าวใหญ่ จุดเริ่มต้นของบันทึกขยะแต่ละประเภทเพื่อใช้เป็นข้อมูลบริหารจัดการขยะ

ขยะรีไซเคิล เยอะสุดร้อยละ 46 รองลงมาคือขยะทั่วไปร้อยละ 34 ขยะอินทรีย์ ร้อยละ 16 และขยะอันตราย ร้อยละ 4 จุดเริ่มต้นของบันทึกขยะแต่ละประเภทเพื่อใช้เป็นข้อมูลบริหารจัดการขยะ

ช่วง 21-22 มีนาคม เราชวนคนร่วมกีฬาสีตำบลอ่าวใหญ่ แยกขยะ ทำให้ขยะจัดการได้ถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป แบ่งเบางานเจ้าหน้าที่เก็บขยะและลดค่าใช้จ่ายอบต.ในการทิ้งขยะ ถ้าเราทั้งกันทุกครัวเรือนและทุกบ้านจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกจำนวนมาก

ขอบคุณน้องๆ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร คุณครูและผู้บริหารโรงเรียน อบต.อ่าวใหญ่และชาวตำบลอ่าวใหญ่ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งเล็กๆ เพื่อวันข้างหน้า เราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อาหารทะเลที่ปลอดภัยและมีความหลากหลายชีวภาพ เพื่อเราทุกคนคะ

ก้าวต่อไปทำอะไรต่อ โปรดติดตามคะ

Scroll to Top