สมาคมสมพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งสมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้และตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านทั่วประเทศได้เข้ายื่นข้อกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชกำหนดการปะมง พ.ศ. ๒๕๕๘

สมาคมสมพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งสมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้และตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านทั่วประเทศได้เข้ายื่นข้อกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชกำหนดการปะมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ รัฐสภา เพื่อยื่นข้อกังวลให้กับผู้แทนกรรมมาธิการในการร่าง พรก ฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตจำนงในข้อกังวลดังกล่าว

พร้อมทั้งได้มีการแถลงการเกี่ยวกับข้อกังวลต่อการแก้ไข พรก ประมงฉบับดังกล่าวโดย “ปิยดา เด็นเก” ผู้แทนสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับข้อกังวลต่อการแก้ไข พรก ประมงฉบับดังกล่าว เพื่อถกสร้างความเข้าใจในข้อกังวลดังกล่าวกับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน และในขณะเดียวกันคณะกรรมมาธิการในการแก้ไข พรก ประมงฉบับนี้ได้เข้ามาพบปะกับพี่น้องชาวประมงที่มายื่นหนังสือต่อกรรมมาธิการ นำโดย นายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานกรรมมาธิการแก้ไข พรก ประมงและคณะ

ในการประชุมกรรมมาธิการแก้ไข พรก ประมงนัดล่าสุดได้มีการถกเรื่องของนิยามประมงพื้นบ้าน โดยมีนายปิยะ เทศแย้มและนายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี ตัวแทนของชาวประมงพื้นบ้านได้เข้าร่วมประชุมกรรมมาธิการด้วย และมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีต่อประมงพื้นบ้าน คือ ให้ยังคง เนื้อหาใน มาตรา 4 (2) ที่ให้คุ้มครอง สนับสนุน ช่วยเหลือประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงท้องถิ่น ไว้เช่นเดิม ตามข้อเสนอของสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และยังคงติดตามการแก้ไข พรก ฉบับนี้กันต่อไปเพื่อการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนและไม่เอื้อผลประโยชน์ต่อใครคนใดคนหนึ่ง เพื่อให้เข้าถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อไป

Scroll to Top