อำเภอเกาะช้าง จัดการขยะแบบต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่าย

จัดการขยะแบบต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่าย อำเภอเกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากขยะครัวเรือน ขยะจากการท่องเที่ยวเป็นต้นกำเนิดของขยะในสัดส่วนสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

วันที่ 17 พ.ค.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทีายั่งยืน (มพย.) ได้เข้าพบและหารือกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และเป็นนิมิตรหมายที่ดีหัวหน้าอุทยานฯ มีวิสัยทัศน์และวางแนวทางในการจัดการขยะที่ดี สำหรับการบันทึกฐานข้อมูลจัดการขยะเป็นภาระกิจหนึ่งที่สำคัญเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและเป็นตัวชี้วัดผลการการจัดการขยะ พบว่า ระบบการบันทึกโดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นระหว่างกรมอุทยานและภาคเอกชน ยังมีปัญหาทางเทคนิคจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ระบบสามารถนำไปใช้ได้ในทุกอุทยานฯ ของไทย

ในช่วงบ่ายเราหารือกับเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ โดยสิ่งสำคัญที่ต้องการใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการขยะในปัจจุบันคือ การศึกษาช่องว่างที่ทำให้การคัดแยกโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ยังไม่บรรลุผล จึงเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลฯ กับ มพย. ในการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการปรับปรุงระบบคัดแยกขยะที่เอื้อให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น

Scroll to Top