องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด ร่วมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ได้ทัพเสริมจากนักศึกษาธรรมศาสตร์

การจัดการขยะต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากการสร้างจิตสำนึก การให้ความรู้ การกำหนดกติกาชุมน มีเทคโนโลยีจัดการขยะแล้ว การผสานพลังจากหลายภาคส่วนร่วมลงแรงกันในการจัดการขยะก็เป็นส่วนสำคัญ วันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดเป็นอีก 4 ตำบล ได้แก่ ทต.เกาะช้างใต้ ทต.แหลมงอบ อบต.อ่าวใหญ่และอบต.ไม้รูด มีเป้าหมายจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ได้ทัพเสริมจากนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นทีมลงเจาะลึกรายบ้านเพื่อค้นหาแนวทางเอื้อให้ครัวเรือนมีการแยกขยะ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่มีสัดส่วนมากที่สุดของขยะทั้งหมด ถูกแยกออกไปจัดการให้เหมาะสม โปรดติดตามกันต่อไป

Scroll to Top